Курс "Как да разработим печеливш проект за финансиране"

Програма на курса

 1. Европейските фондове и финансовата рамка за България 2007 – 2013 г. Специфики на кандидатстването с проекти по европейските фондове. Проектен цикъл. Движение на финансовите потоци и механизми на финансиране. Стратегически програмни документи.
 2. Кои са и какво съдържат Оперативните програми – приоритети, приоритетни оси, операции? Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” – възможности за финансиране на предприятия, финансови институции, изследователски и научни организации и др. Актуални търгове/схеми за безвъзмездна помощ.
 3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – приоритетни направления и проекти за предприятия, обучаващи/образователни институции от сферата на професионалното обучение, здравеопазването, образованието и др.
 4. Оперативна програма „Развитие на селските райони” – подцели и мерки на програмата за финансиране на предприятия от хранително вкусовата промишленост, земеделието и туризма.
 5. Оперативна праграма „Конкурентноспособност” - примерни дейности за финансиране на проекти. Актуални търгове.
 6. Информационни източници за актуални финансиращи програми.
 7. Проектен цикъл и неговите фази. Предпроектна подготовка. Как да разчетем Насоките за кандидатстване? Възможни казуси за предприятия, възникващи на фазата на подготовка на проектопредложението. Видове процедури за кандидатстване с проекти по европейските фондове. Практически правила за попълване на проектна документация.
 8. Елементи на Формуляра за кандидатстване и тяхното съдържание . Описание на кандидата (фирма) – резюме, описание на предприятието, пазари и маркетингова политика, мениджмънт и други.
 9. Описание на проекта – заглавие. Примерни проектни заглавия. Общи и специфични цели на проект – методика за формулиране на проектни цели, примери по различни Оперативни програми („Конкурентноспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на селските райони”). Основни грешки при формулиране на проектните цели.
 10. Обосновка на проект. Съответствие на проекта с целите на приоритетното направление, с областта на интервенция или приоритетната ос, с общите цели на Оперативната програма, с проблемите на целевия регион, с национални и други стратегически документи (примерите обхващат и трите ОП, цитирани в горния абзац). Проблеми и ограничения на кандидата, готовност за проекта.
 11. Целева група, преки и косвени бенефициенти по проект – дефиниции, примери. Причини за избор на целевите групи и дейностите; съответствие на проектните дейности с целевите групи. Добавена стойност на проект. Основни грешки при обосновката на проекта.
 12. Дейности по проект – видове, терминология, разписване на проектни дейности, примери (за проекти по трите ОП) . Обосновка на дейностите. Основни грешки при формулиране на дейностите по проект.
 13. Очаквани резултати и ефект по проект – примери за предприятия. Индикатори на проект за резултат, за продукт, за въздействие.
 14. Методи и методология на проект – видове методи и тяхната проектна защита (фирми). Процедури за избор на подизпълнител. Екип по проект и възможни екипни решения – практически примери. Описание, обосновка и роля на партньорските организации, степен на ангажиране на партньорите в проекта. Други проектни методи (общини, НПО, проекти по други оперативни програми). Аргументация на избраната методология.
 15. Попълване план на проекта. Заплахи и рискове. Устойчивост на проект – видове, разписване, практически примери. Трайно въздействие на проект. Мултиплициращ ефект на проект.
 16. Хоризонтални принципи и техните индикатори (околна среда, равенство между половете, заетост, използване на ИКТ, енергийна ефективност, партньорство и овластяване, добро управление на програми и проекти, устойчиво развитие и др.). Нормативна база на ЕК. Примери.
  Практически насоки за оформяне на проектна документация.
 17. Бюджет на проект. Допустими разходи по проект – нормативна база по различни ОП („Конкурентноспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на селските райони”). Процедури за определяне на подизпълнители. Практически насоки за попълване на бюджетна матрица. Основни пера в проектния бюджет, ключови правила при бюджетиране на проектните дейности. Основни грешки при попълване на бюджета.
 18. Изисквания към останалите приложения в проектната документация. Обсъждане на проектни идеи на участниците.
 19. Тест „Елементи и терминология на проекта”.
 20. Тест „Бюджетни пера и елементи на бюджета на проект”.
 21. Обсъждане и консултиране на казуси и проектни идеи.