Курс "Как да разработим печеливш проект за финансиране"

Обща информация

 • Този курс е насочен към всички, които имат идеи и желание да използват възможностите, които ЕС предоставя на бизнеса за кандидатстване по Европейските фондове.
 • Целта на курса е представяне възможност за участие в различни финансиращи програми на ЕС; формулиране на идеите в успешни проекти; практически указания и съвети по подготовката, разработване, аргументиране и представяне на проектите и избягване на често срещани грешки; индивидуални консултации на всяка фирма с конкретни препоръки и съвети:
 • Теми на курса:
  • Европейските фондове и финансовата рамка за България 2007-2013 г.; Актуални търгове/схеми за безвъзмездна помощ;
  • Опер. програми “Развитие на човешките ресурси”, “Конкурентноспособност” и “Развитие на селските райони”;
  • Източници за актуални финансиращи програми;
  • Проектен цикъл и неговите фази;
  • Елементи на формуляра за кандидатстване и тяхното съдържание;
  • Описание на проекта; Обосновка на проекта;
  • Целева група, преки и косвени бенефициенти по проекта;
  • Дейности на проекта;
  • Очаквани резултати и ефект по проекта;
  • Методи и методология на проекта;
  • Попълване план на проекта;
  • Бюджет по проекта;
  • Изисквания към останалите приложения в проектната документация.