Курс за длъжностни лица по безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД -07-02.

Програма на курса по ЗБУТ

1. Основни нормативни актове, положения и задължения в областта на охрана и безопасността на труда и управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
3. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, строителя, техническия ръководител, бригадир и работник.
4. Трудови злополуки. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.
5. Програма за здравословни и безопасни условия на труд:
- Основни принципи
- Предотвратяване и ликвидиране на отрицателните последствия от аварии
- Информиране, обучение и мотивиране на персонала за безопасно поведение и  изпълнение на производствените дейности
6. Програми за провеждане на начален и периодичен инструктажи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана с работници и служители.
7. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНСТРУКТАЖ.
8. Декларация за политиката на фирмата за безопасност и здраве при работа.
9. Оценка на риска на работното място /офис, строителна площадка, складове и производствени помещения/. Контрол на извършената оценката на риска. Изводи, анализ и предписания на дейности за намаляване на риска.
10. Основни документи по здравословни и безопасни условия на труд – бланки, формуляри, попълването им.