Курс за длъжностни лица по безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД -07-02.

Учебни материали

Присъствена форма на курса

Участниците в курса ще получат:
- печатно ръководство;
- напечатани част от нормативните документи;
- CD–та с предоставени слайдове свързани с безопасността на работа по различни специалности, пълен списък с нормативната уредба, касаеща ЗБУТ, актуалния текст на основните нормативни актове (закони, наредби правилници), информационни листове за опасностите, нормативни инструкции, примерни документи във фирмата по ЗБУТ и други.

Дистанционна форма на курса

Участниците в курса ще получат:
-  електронно ръководство;
-  набор от нормативните документи;
- електронен вариант на пълен списък с нормативната уредба, касаеща ЗБУТ, актуалния текст на основните нормативни актове (закони, наредби правилници), информационни листове за опасностите, нормативни инструкции, примерни документи във фирмата по ЗБУТ и други.