Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия - Сътрудник бизнес услуги – II степен

Обща информация

ЗБУТ

След завършване на обучението ще се придобият знания и умения за:

- кредитиране на предприятията и видовете кредити;
- финансовите документи на предприятието - баланс, отчет на приходите и разходите;
- основните видове организационно-управленски структури;
- етапите на процеса на бизнес комуникации;
- работа с информационните системи, намиращи приложение в предоставянето на бизнес услуги;
- осъществяване на ефективна комуникация;
- събира, обработва и съхранява информация за клиенти, доставчици и бизнес партньори;
- събира и обобщава данни при проучване на потребностите от различни стоки и услуги на пазара;
- разбира основните бизнес процеси (производство, логистика, продажби, сервизно обслужване и т.н.), както и спомагателните бизнес процеси (управление на инфраструктурата на предприятието, управление на човешките ресурси, управление на финансите, управление на технологиите, управление на собствеността, управление на организационното знание и промяната);
     

Провеждане на обучението:

  • Присъствено – 660 часа (от 4 до 8 уч.часа на ден) и полагане на изпит – тест след всеки модул;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тестове;
  • Държавни изпити – в края на курса и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИСЪСТВЕНИ в учебната зала.