Курс за професионал“6210601 –Професионални потребители на продукти за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

Програма на курса

1. Действащото законодателство относно продуктите за растителна защита и тяхната употреба.

2. Опасностите и рисковете, свързани с продуктите за растителна защита.

3. Познания за основните принципи на интегрирано управление на вредителите.

4. Точно спазване на процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита.

5. Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита.