Курс за професионално обучение по част по професия “6210601 – Фермер-Земеделец – курс 150 часа”

Програма на курса

  • ЗБУТ
  • Финанси и заплащане на труда
  • Управление на ЗС
  • Продукция и качество
  • Документи в земеделието
  • Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние
  • Проблеми на опазване на околната среда в земеделието
  • Добри Земеделски Практики
  • Правила за ДЗП за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земед.източници