Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия Офис-секретар – II степен

Програма на курса

1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
    Здравословни и безопасни условия на труд
     Икономика на предприятието
     Основи на правото
     Трудово право
    
2. ОТРАСЛОВА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
      Бизнес комуникации
      Фирмена култура
      Обща теория на счетоводната отчетност и Счетоводство на предприятието
      Работа с компютър
3. СПЕЦИФИЧНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
      Компютърен машинопис на кирилица и латиница
      Стенография
      Делова кореспонденция на кирилица и латиница
      Документационна дейност