Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия Офис-секретар – II степен

Обща информация

ЗБУТ

След завършване на обучението ще се придобият знания и умения за:

  • основни понятия и отчетни категории свързани със счетоводството;
  • начините за установяване и поддържане на делови контакти, ефективни комуникации, умение за работа в екип;
  • съставяне и оформяне на фирмени документи;
  • същността и принципите на българското стенографско писмо;
  • да създава и оформя писмени документи;
  • да работи с офис-система;
  • да комуникира свободно;

 Провеждане на обучението:

  • Присъствено – 660 часа (от 4 до 8 уч.часа на ден) и полагане на изпит – тест след всеки модул;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тестове;
  • Държавни изпити – в края на курса и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИСЪСТВЕНИ в учебната зала.