Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия 482030 – Оператор на компютър, 1 степен

Програма на курса

1. Обща задължителна професионална подготовка

 • Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Икономика на предприятието и трудово право

2. Отраслова задължителна професионална подготовка

 • Делово общуване и бизнес комуникации.
 • Чужд език по професията.

3. Специфична задължителна професионална подготовка

 • Начална компютърна грамотност.
 • Информационни технологии.
 • Работа с Windows, Word и Еxcel
 • Работа с Интернет и електронна поща.
 • Компютърни мрежи.
 • Работа с презентации.
 • Работа с периферни устройства.
 • Интегриране на дейностите.